Farnosť Lučenec

"Na dušičky pamätajme, z očistca im pomáhajme, budú nám tiež pomáhať, keď budeme skonávať."

 

Cintorín

     Náuka Cirkvi o posmrtnom živote hovorí, že po smrti má duša tri možnosti: buď odchádza do neba, do pekla alebo do očistca - z ktorého sa neskôr dostane do neba. Dňa 2. novembra si pripomíname všetky duše, ktoré sú ešte v očistci. Tam si totiž nemôžu sami pomôcť. Pomáhať im môžeme svojimi modlitbami a odpustkami, ktoré môžeme v dňoch 1.-8. novembra pre nich získať. Tieto duše síce majú odpustené hriechy, no v očistci si musia odpykať následky za hriechy, teda tresty. Očistec je podobný pekelným mukám, no existuje v ňom na rozdiel od pekla radostná nádej, že po odtrpení všetkých trestov s istotou nasledujú nebeské radosti. Duše trpiace v očistci označujeme ako Cirkev trpiacu. Modliť sa za zosnulých je prastará obyčaj, ktorá existovala dokonca aj u pohanov. Tí vo výročný deň smrti spomínali na svojich zosnulých a prinášali za nich obety. Židia takisto konali modlitby a obety za zosnulých, napr. Júda Machabejský poslal do Jeruzalema dvetisíc drachiem striebra, aby sa v chráme konali modlitby a obety za odpustenie hriechov tých, ktorí padli v bitkách s pohanmi (Mach 2, 43-46). Aj Pán Ježiš sa počas svojho života na zemi vyjadril v podobnom duchu – zmieriť sa už počas cesty pred súd, aby nás sudca neuvrhol do väzenia odpykať si celú dlžobu (Mt 5, 25-26; Lk 12,58-59). Sv. Pavol vo svojom Prvom liste Korinťanom zase píše: dielo každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Čie dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale tak ako cez oheň. (1 Kor 3,13-15). Podľa výkladu sv. Ambróza treba chápať tieto slová v tom zmysle, že po smrti bude ešte možnosť očistenia od trestov za zlé činy človeka. Očistec je miesto alebo stav očisťovania. V očistci sú tie duše, ktoré zomreli v stave milosti posväcujúcej, teda bez ťažkého hriechu. Každý spáchaný hriech má totiž následok – trest, ktorý si musíme odtrpieť.

 

     Podľa sv. Tomáša Akvinského aj ten najmenší trest v očistci je väčší ako najväčšie utrpenie tu na zemi. Znášaním týchto trestov sa duša očisťuje. Každá duša po smrti nesmierne túži po Bohu. Aj hlavný trest v očistci spočíva v tom, že Ho nemôže uvidieť, hoci by veľmi chcela. Ďalší trest je v tom, že má výčitky voči sebe samej, pretože tento stav si privodila sama svojimi pokleskami. Časť trestov si môžeme odtrpieť už tu na zemi trpezlivým znášaním ťažkostí. Okrem toho existujú tzv. plnomocné odpustky, ktorými môžeme dosiahnuť úplné odpustenie trestov. V čase od 1.- 8. novembra môžeme tieto odpustky získať výlučne pre duše v očistci. Ak ich niektorá duša na náš príhovor získa, ide rovno do neba. Pôvod spomienky na zosnulých siaha do roku 998, keď opát benediktínskeho kláštora v Cluny sv. Odilo nariadil, aby sa pre dobro všetkých v Pánu zosnulých kresťanov dňa 1. novembra v kláštoroch jeho rádu rozdávali hojné almužny, aby sa po vešperách vyzváňalo všetkými zvonmi a spievali žalmy za mŕtvych. Takisto 2. novembra ráno po ranných chválach sa vyzváňalo na zvonoch a modlilo sa za mŕtvych. Potom sa slúžila veľká zádušná sv. omša. Toto sa rozšírilo do Lotrinska, Burgundska, Talianska, Španielska a do ďalších krajín. Pápež Urban VI. v 2. polovici 14. storočia nariadil, aby sa pamiatka verných dušičiek slávila ako sviatok. Neskôr sa však na synode v Trevíri roku 1549 dohodlo, že sa bude sláviť ako spomienka. To platí dodnes.  

             (www.zivotopisysvatych.sk)

 

Za zomrelých rodičov a príbuznýchBože, Stvoriteľ a Vykupiteľ všetkých veriacich. Ty si povedal, že svätá a spasiteľná je myšlienka modliť sa za zomrelých, aby boli zbavení svojich hriechov. Vyslyš milostivo naše vrúcne modlitby za rodičov, bratov, sestry a ostatných našich príbuzných, ktorí už z tohto sveta odišli. Oni verili a dúfali v Teba. Daj, aby boli oslobodení od všetkých trestov a stali sa účastní nebeských radostí.

Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.


 


Litánie za zomrelých


Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
 
Otec na nebesiach, Bože - zmiluj sa nad dušami v očistci.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože - zmiluj sa nad dušami v očistci.
Duch Svätý, Bože - zmiluj sa nad dušami v očistci.
Svätá Trojica, jeden Boh - zmiluj sa nad dušami v očistci.
 
Svätá Mária - oroduj za nich.
Svätá Božia Rodička - oroduj za nich.
Svätá Panna panien - oroduj za nich.
Matka Bolestná - oroduj za nich.
Svätý Michal archanjel - oroduj za nich.
Všetci svätí anjeli a archanjeli - orodujte za nich.
Svätý Ján Krstiteľ - oroduj za nich.
Svätý Jozef - oroduj za nich.
Všetci svätí patriarchovia a proroci - orodujte za nich.
Svätí Peter a Pavol - orodujte za nich.
Svätý Ján - oroduj za nich.
Všetky sväté neviniatka - orodujte za nich.
Všetci svätí apoštoli a evanjelisti - orodujte za nich.
Svätý Štefan - oroduj za nich.
Svätý Vavrinec - oroduj za nich.
Všetci svätí mučeníci - orodujte za nich.
Svätý Gregor - oroduj za nich.
Všetci biskupi a vyznávači - orodujte za nich.
Všetci svätí mnísi a pustovníci a všetci svätí učitelia Cirkvi - orodujte za nich.
Svätá Mária Magdaléna - oroduj za nich.
Svätá Katarína - oroduj za nich.
Všetky sväté panny a vdovy - orodujte za nich.
Všetci Boží svätí a sväté - orodujte za nich.
Buď im milostivý - zľutuj sa nad nimi, Pane.
Buď im milostivý - vyslyš ich, Pane.
Od všetkého zla - vysloboď ich, Pane.
Od všetkých trestov - vysloboď ich, Pane.
Od Tvojho hnevu - vysloboď ich, Pane.
Od Tvojej prísnej spravodlivosti - vysloboď ich, Pane.
Od moci zlého nepriateľa - vysloboď ich, Pane.
Od bolestných múk - vysloboď ich, Pane.
Od hrozného väzenia - vysloboď ich, Pane.
Od ukrutného ohňa - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoje obdivuhodné vtelenie - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoje sväté narodenie - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoje najsladšie meno - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoj útek do Egypta - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoj krst a svätý pôst - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoju hlbokú poníženosť - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoju dokonalú poslušnosť - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoju veľkú tichosť a trpezlivosť - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoju nekonečnú lásku - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoje prehorké umučenie - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoju úzkosť a krvavý pot - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoje väzenie - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoje najbolestnejšie bičovanie - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoje ukrutné tŕním korunovanie - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoje zneváženie a krivé obžalovanie - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoje nespravodlivé odsúdenie - vysloboď ich, Pane.
Pre najťažšie nesenie kríža - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoje ukrutné ukrižovanie - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoje bolestné opustenie - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoju horkú smrť - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvojich päť svätých rán - vysloboď ich, Pane.
Pre všetku Tvoju krv vyliatu za nás - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoje slávne zmŕtvychvstanie - vysloboď ich, Pane.
Pre Tvoje nanebovstúpenie - vysloboď ich, Pane.
Pre zoslanie Ducha Svätého - vysloboď ich, Pane.
Pre zásluhy a príhovor Tvojej najsvätejšej matky - vysloboď ich, Pane.
Pre zásluhy a príhovor všetkých Tvojich svätých - vysloboď ich, Pane.
My, hriešnici - prosíme Ťa, vyslyš nás.
Aby si trpiacim dušiam odpustil - prosíme Ťa, vyslyš nás.
Aby si im zmazal všetky viny - prosíme Ťa, vyslyš nás.
Aby si ich prosby a volanie vyslyšal - prosíme Ťa, vyslyš nás.
Abby si ich z múk a trápenia vyslobodil - prosíme Ťa, vyslyš nás.
Aby si ich skrze krv nového a večného zákona vyslobodil z ťažkého väzenia - prosíme Ťa, vyslyš nás.
Aby všetci mali účasť na zásluhách putujúcej Cirkvi - prosíme Ťa, vyslyš nás.
Aby si ich skrze Tvojich svätých anjelov potešil - prosíme Ťa, vyslyš nás.
Aby si ich skrze svätého Michala archanjela odprevadil do večného svetla - prosíme Ťa, vyslyš nás.
Aby si ich čím skôr obdaroval pohľadom na Tvoju svätú tvár - prosíme Ťa, vyslyš nás.
Aby si našim zomrelým rodičom, bratom, sestrám, priateľom a dobrodincom, dal večnú slávu - prosíme Ťa, vyslyš nás.
Aby si opusteným a zabudnutým dušiam preukázal svoju milosť - prosíme Ťa, vyslyš nás.
Aby si všetkým dušiam verných zomrelých udelil večné odpočinutie - prosíme Ťa, vyslyš nás.
Aby si nás milostivo vyslyšal - prosíme Ťa, vyslyš nás.
Ježišu, Syn Boha živého - prosíme Ťa, vyslyš nás.
 
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nimi, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš ich, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nimi.
 
V: Odpočinutie večné daj im, Pane.
R: A svetlo večné nech im svieti.
V: Od brány pekelnej.
R: Vysloboď ich duše, Pane.
V: Nech odpočívajú v pokoji.
R: Amen.


 
Modlime sa:
Bože, Otče najmilosrdnejší a najdobrotivejší, prosíme o Tvoju svätú milosť skrze Tvojho milovaného Syna, Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista, a Jeho najdrahšiu Krv vyliatu za ľudské spasenie, skrze Ducha Svätého, Tešiteľa všetkých verných duší, a pre zásluhy a orodovanie preblahoslavenej Panny Márie a všetkých Tvojich svätých, vzhliadni svojím milosrdným okom na duše nachádzajúce sa v očistci, ktoré sa trápia pre svoje hriechy, vysloboď ich, buď im milostivý a daj im večné odpočinutie tam, kde sám kraľuješ v nebeskej výsosti s Tvojím milým Synom a Duchom Svätým, aby Ťa mohli so všetkými svätými chváliť, velebiť a oslavovať po všetky veky vekov.
Amen.

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

Celodenné poklony

Poklony

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

Birmovka

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist