LITURGICKÁ HUDBA A SPEVY

 

Procesiové spevy

Liturgickým zmyslom procesiových spevov je textové a hudobné stvárnenie hlavnej myšlienky a spirituality daného slávenia.

 

Poznáme tri procesiové spevy počas sv. omše:

 • úvodný spev – introit,
 • spev na prípravu obetných darov – offertorium,
 • spev na prijímanie – communio.

Ich úlohou je sprevádzať procesiu - sprievod kňaza pri úvodnom vstupe k oltáru, sprievod ľudu, ktorý prináša obetné dary a sprievod veriacich, ktorí pristupujú k prijímaniu. 

Procesiové spevy zatiaľ spievame poväčšine z JKS (z r. 1937). Na nedele a sviatky sú piesne spolu s liturgickými čítaniami predpísané v Direktóriu, ktoré zostavuje liturgická komisia. V bežné dni je výber piesní ponechaný na kantorovi (organistovi), spevákoch, kostolničke. Piesne sa vyberajú tak, aby v nich bola obsiahnutá hlavná myšlienka liturgických čítaní príslušného dňa. Liturgické čítania sú predpísane na každý deň v roku.

Zámerom liturgickej obnovy je, aby liturgia bola jednotne prepojená, teda aby omšové spevy nadväzovali na bohoslužbu Slova.

Introit - úvodný spev

Otvára celú liturgiu, upevňuje jednotu zhromaždeného veriaceho ľudu a uvádza myseľ veriacich do tajomstva liturgického obdobia alebo slávnosti. Takto sprevádza prichádzajúceho kňaza s asistenciou k oltáru. Introitom sa učíme usporiadať myšlienky i city, nájsť hlavnú tému slávenia a vytvoriť správny postoj pre vnútornú komunikáciu.

Offertorium - spev na prípravu obetných darov

Má plnšie pripravovať veriacich na slávenie Eucharistie. Počas obetného sprievodu sa obvykle spieva vhodná pieseň a to aspoň dovtedy, kým sa dary nepoložia na oltár. Obsahom spevu je úkon obetovania alebo hlavná myšlienka sviatku. Keďže obetovanie je darovanie z lásky, vzťahuje sa aj na nás samých, aby sme sa zo dňa na deň zdokonaľovali v spojení s Bohom a medzi sebou navzájom.

Communio - spev na prijímanie

Kým kňaz a veriaci prijímajú telo Kristovo, spieva sa spev na prijímanie. Má vyjadrovať odpoveď a vďačnosť za počuté Slovo, ktoré sa stalo Telom a veriaci ho za spievaného sprievodu prijímajú. Tento spev má jednotou hlasov vyjadrovať duchovnú jednotu prijímajúcich, prejaviť radosť srdca a sprievod k prijímaniu Kristovho tela urobiť bratskejším. Obsah spevov má vzťah k Eucharistii, text je často vybraný z evanjelia danej omše, čím sa zdôrazňuje to, že Slovo sa mysticky stáva Telom. Nemá to byť spev ďakovný.

 

Omšové ordinárium (ordinarium missae)

Spevy ordinária sú stabilné - nemenia sa v štruktúre svätej omše. V týchto spevoch sa nemenia texty, menia sa však ich nápevy podľa príslušného liturgického obdobia (Advent, Vianoce, obdobie cez rok,...). Ich nápevy obsahuje Liturgický spevník I.

 

Ordinárium zahŕňa tieto spevy:

 • Kyrie - Pane, zmiluj sa;
 • Glória - Sláva Bohu na výsostiach;
 • Krédo - Verím v Boha;
 • Sanktus - Svätý, Svätý...;
 • zvolanie po premenení;
 • záverečná doxológia s Modlitbou Pána;
 • Agnus Dei - Baránok Boží;
 • odpovede ľudu na modlitby a výzvy kňaza.
 •  

Omšové próprium (proprium missae)

Predstavuje ho celá bohoslužba slova a tzv. predsednícke modlitby, niekedy aj prefácia. Spevy própria sú menlivé prvky omše, to znamená, že spolu s nápevmi sa menia aj texty spevov.

Próprium zahŕňa tieto spevy:

 • medzispevy - žalmy, spev Aleluja;
 • procesiové spevy - piesne z JKS;
 • modlitba veriacich - prosby; 
 • ďakovný chválospev po prijímaní - piesne z JKS;
 • (spev po omši).

Publikovaná je zatiaľ len časť z nich. Nápevy na medzispevy sú v Liturgickom spevníku II a nápevy na modlitbu veriacich v Liturgickom spevníku I. Liturgický spevník III obsahuje medzispevy a procesiové spevy Svätého týždňa a Veľkej noci.

Procesiové spevy a ďakovné chválospevy po prijímaní sú v súčasnosti predmetom tvorby, úprav a overovania v praxi. Ide o najrozsiahlejšiu kapitolu v súbore omšových spevov. Prevažne sa spievajú z JKS.

 

Gratiarum - ďakovný chválospev po svätom prijímaní

Po rozdaní prijímania kňaz a veriaci sa podľa okolností chvíľu v tichosti modlia. Keď sa uzná za dobré, celé zhromaždenie môže potom spievať nejaký hymnus, žalm alebo iný chválospev. Prípustný je iba motív chvály a vďaky.

Gratiarum actio - úkon vďaky po prijímaní je dôležitým prvkom omše. Predlžuje zjednotenie s Bohom, Cirkvou a s blížnymi. Communio s Kristom obsahuje rozmer antropologický, ekleziálny i spoločenský.

V každej bohoslužbe je potrebná primeraná miera spevu. Vzdávanie vďaky sa často uskutočňuje formou posvätného ticha. Predsa však je potrebné, aby existoval súbor spevov pre spoločné vzdávanie vďaky.

přesný čas

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

Celodenné poklony

Poklony

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

Birmovka

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist