Manželské spoločenstvá

 

 

         V tejto sekcií by sme chceli predstaviť rôzne manželské spoločenstvá ktoré existujú v našej farnosti.  Niečo z ich činnosti, miesta a spôsobe stretávania, duchovnú činnosť a podobne.

          Manželské spoločenstvá, ktoré sa chcete pochváliť so svojou činnosťou a "zviditeľniť sa" na našom webe, prosíme o zaslanie  podrobných materiálov na email administrátora: faralc@inmail.sk,

 

OBČIANSKE  ZDRUŽENIE 

MANŽELSKÉ  STRETNUTIAPOSLANIE A ČINNOSŤ ZDRUŽENIA

Občianske združenie Manželské stretnutia je dobrovoľné občianske združenie, ktoré sa usiluje o obnovu a ozdravenie rodiny. Kladie dôraz na pevný a zdravý manželský zväzok a zdravú rodinu považuje za nutný predpoklad zdravej a prosperujúcej spoločnosti.

Cieľ činnosti združenia:

          Spoznanie podstaty manželstva, jeho poslanie v spoločnosti, pochopenie úlohy muža a ženy v rodine na základe kresťanských ideálov

         Plné rozvinutie vzájomných vzťahov v rodine vedúcich k skvalitneniu života jednotlivca a k vytváraniu zdravého prostredia pre výchovu detí

       Presadzovanie celospoločenskej dôležitosti usporiadanej a zdravej rodiny a pevných manželských vzťahov


Spôsob dosiahnutia cieľa:

  • Organizovanie kurzov pre manželov, tematické stretnutia, prednášky
  • Poradenská služba
  • Príprava mládeže na manželstvo
  • Spolupráca s podobne zameranými organizáciami
  • Hlavným prostriedkom je organizovanie a zabezpečenie náplne týždenného letného kurzu pre manželské páry.

Letný kurz - ťažisko činnosti združenia:

          Letný kurz „Manželské stretnutia" organizujeme počas letných prázdnin ako týždenné sústredenie oboch manželov a ak chcú aj ich detí. Hlavným poslaním letného kurzu je ozdravenie a upevnenie manželských vzťahov a hľadanie spoločnej cesty.

          Manželia na kurze absolvujú prednášky na 11 tém a po každej prednáške je práca v skupinke (3 alebo 4 manželské páry), kde sa riešia rôzne modelové situácie v praktickom spolužití manželov. Počas zamestnania rodičov na prednáške a v skupinke majú ich deti rekreačný program. Čas mimo prednášok a skupiniek sú deti s rodičmi.

         Prednášky sú na tieto témy: Krízy v manželstve a ničitelia lásky; Kresťanské manželstvo, priority, druhy lásky; Zdravé sebavedomie; Odpustenie; Rozdiely medzi mužom a ženou; Základy komunikácie; Vedenie dialógu manželov; Naplňovanie potrieb manželov; Vyjadrovanie pocitov manželov; Pozornosti; Sexualita.

         Jednotlivé témy prednášajú manželské páry, ktoré sú teoreticky pripravené a svojimi konkrétnymi skúsenosťami demonštrujú prednášanú problematiku.

        Prácu v skupinkách po prednáške koordinuje vedúci pár skupinky (VPS). Sú to manželia, ktorí viackrát absolvovali letný kurz a prešli špeciálnym kurzom pre prípravu VPS, ktorý tiež organizuje naše združenie.

           Ak si manželia privedú na kurz deti, je pre ne zabezpečená rekreácia. Sú rozdelené do menších skupiniek. Každá skupinka má vlastného animátora, ktorý zabezpečuje dozor a organizuje rôznu športovú, turistickú a vzdelávaciu činnosť. Ku kojencom je zabezpečený jeden animátor na jedného kojenca.

Na kurze je prítomný aj kňaz, psychológ a lekár.

         Okrem letného kurzu organizujeme aj jesennú a jarnú obnovu pre účastníkov letného kurzu. Na obnove sa nezúčastňujú deti. Obnovy trvajú jeden víkend. Na obnovách sa doplnia témy, ktoré nie sú na letnom kurze. Viac sa venujeme problémom s výchovou detí a aktuálnym problémom súčasnej rodiny.

         Letným kurzom, jesennou a jarnou obnovou je uzavretý ročný vzdelávací cyklus, ktorý sa každoročne opakuje.

Prihlasovanie účastníkov a ich výber:

         Účastníci sa prihlasujú podaním prihlášky na letný kurz. Prihlášky sa podávajú vo februári a v marci. Prihlášky sa číslujú podľa dátumu príchodu. Tak vznikne poradovník účastníkov. Letný kurz sa koná v dvoch turnusoch. Program na oboch turnusoch je rovnaky. Na jednom turnuse sa môže z priestorových dôvodov zúčastniť maximálne 150 rodín.

        Združenie nerobí kurzu žiadnu propagáciu. Informácie sa šíria len od účastníkov doterajších kurzov. Rodiny, ktoré sa doteraz zúčastnili letných kurzov sú zo všetkých diecéz Slovenskej republiky. Ich ohlasy sú veľmi pozitívne a oslovujú stále nových účastníkov. Informácie o činnosti a ponuka akcií sa uverejňujú na tejto www stránke. 

Doterajšia činnosť:

           Od svojho vzniku združenie organizuje každoročne letný kurz. Prvý v roku 1994 mal 47 rodín a 232 všetkých účastníkov. Postupne pribúdali nové rodiny. Od roku 2003 sa letný kurz koná v dvoch termínoch s rovnakým programom. Tým sa počet zúčastnených rodín zvýšil a v jednom ročníku sa pohybuje počet zúčastnených rodín okolo čísla 265. Po kždom letnom kurze sa pre týchto účastníkov konajú aj dve víkendové obnovy v mesiacoch október a marec. Pre vedúce páry skupín organizujeme semináre jeden duchovný, jeden organizačný a jeden pre začínajúce vedúce páry skupín. Združenie ma vlastné metodické materiály v 70 stranových skriptách, ktoré obdrží každý účastník letného kurzu. Dobrú spoluprácu máme aj s odborníkmi psychológmi, psychiatrami a lekármi. Pravidelne nám prednášajú niektoré témy na obnovách. Veľmi dobrú spoluprácu máme s podobnými združeniami v Českej republike a vo Fínsku.

Finančné zabezpečenie:

          Činnosť združenia sa riadi vlastnými stanovami, ktoré boli predložené pri registrácii. Nepodniká žiadnu politickú činnosť.

        Združenie je nezisková organizácia, nevlastní žiadny majetok. Náklady na kurz - ubytovanie a stravu platia účastníci kurzu. Ostatné náklady na administratívne potreby, skriptá, potreby pre deti, hradíme zo sponzorských darov.

      Združenie nemá žiadnych zamestnancov. Jeho činnosť bezplatne zabezpečujú dobrovoľníci na úkor svojho voľného času. Nemajú žiadne finančné zvýhodnenie, všetky poplatky na akciách združenia platia rovnako ako ostatní účastníci.

         Združenie má bežný účet v Tatrabanke a.s. v pobočke v Trenčíne. Číslo účtu: 2621786594/1100. Sídlo združenia je v Trenčíne. Nemá vlastné priestory a adresa je do súkromného bytu:Mgr.Ján Vojtek Novomeského 10/39 911 08 Trenčín
Tel:032/6524324, 032/6593100
E - mail: vojtekovcija@mail.t-com.sk
http//:www.mstretnutia.sk

 

Z našej farnosti sa zúčastňujú MS rodiny :

Šprláková, Líšková, Kružliaková, Urbančoková,  Jakubcová ....

Každú stredu o 21.00 sa spoločne modlíme.
V modlitbe spojení vyprosujme Božie požehnanie pre dielo Manželských stretnutí.

Posledná akcia na ktorej sa zúčastnili rodiny: Šprláková, Líšková, Kružliaková, Urbančoková, http://www.mstretnutia.sk/clanky/542.html

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Katolícke parte

Katolícke parte

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist