SVÄTÁ OMŠA

 

Úvodné obrady svätej omše

Úvodné obrady pripravujú veriace zhromaždenie, aby vo viere, s nádejou a vzájomnou láskou pristúpilo k stolu Božieho Slova a Chleba.

 

Obsahujú nasledujúce časti:

Úvodný spev (Introit) - v nedele a sviatky sa spieva predpísaná pieseň, ktorá vovádza ktorou začíname sláviť sv. omšu. V bežné dni sa má vyberať a spievať pieseň vhodná k Evanjeliu.

Uctenie oltára - kňaz spolu s miništrantami, prípadne s inými zástupcami veriacich prichádza k oltáru a pokloní sa mu.

Prežehnanie a pozdrav - kňaz sa prežehná a hovorí slová "V mene Otca i Syna i Ducha Svätého!". Veriaci sa prežehnajú s ním. Potom pozdraví slovami: "Pán s vami!".

Úkon kajúcnosti - kňaz vyzve zhromaždených, aby uznali svoje hriechy a oľutovali ich.

Vzývanie Pána (Kyrie) - veriaci prosia o milosrdenstvo spevom: Pane, zmiluj sa! Kriste, zmiluj sa! Pane, zmiluj sa!

Oslavný hymnus (Glória) - všetci prítomní oslavujú Pána chválospevom Sláva Bohu na výsostiach. Spieva sa alebo recituje v nedele a vo sviatky.

Modlitba dňa (Kolekta) - kňaz v mene zhromaždených prednáša modlitbu, ktorá zahŕňa hlavnú myšlienku príslušnej svätej omše.

Bohoslužba slova

Zjavené Slovo je podstatnou súčasťou kresťanskej bohoslužby. V čítaniach zo Svätého Písma hovorí Boh k svojmu ľudu, zjavuje tajomstvo vykúpenia a spásy, ba aj sám Kristus je vo svojom slove prítomný uprostred veriacich. Liturgia slova má jednotnú spiritualitu.

 

Téma slávenia sa rozvíja v nasledujúcich častiach:

Prvé čítanie - býva predpísané podľa liturgického obdobia. Dbá sa na to, aby čítania boli aspoň čiastočne súvislé, preto v jednotlivé dni za sebou sú z rovnakej knihy Svätého písma.

Responzóriový žalm - je rozjímavou odpoveďou na prvé čítanie. Je to žalm, ktorý predspieva spevák alebo organista (žalmista) a ľud sa do spievania zapája responzóriovým veršom.

Druhé čítanie - Toto čítanie sa číta len v nedeľu alebo vo sviatky. Vtedy prvé čítanie je zvyčajne zo Starého zákona a druhé čítanie z listov apoštolov, zo Zjavenia sv. Jána alebo zo Skutkov apoštolov.

Aklamácia a Alelujový verš alebo verš pred evanjeliom - duchovne pripravuje na počúvanie evanjelia. V pôstnom období sa spev Aleluja nahrádza iným vhodným spevom. Spieva ho spevák - organista striedavo s ľudom.

Evanjelium - je radostnou blahozvesťou. Je to vždy čítanie zo sv. evanjelia podľa Matúša, Marka, Lukáša alebo Jána.

Homília (kázeň) - rozvíja hlavnú tému slávenia, slúži na povzbudenie a upevnenie. V homílii diakon, kňaz alebo biskup vysvetľuje Božie slovo, ktoré sme počuli v predchádzajúcich čítaniach.

Vyznanie viery (Krédo) - spieva sa alebo sa recituje Verím v Boha (vyznanie viery), ktoré obsahuje základné vieroučné pravdy. Vo všedné dni sa vynecháva.

Modlitba veriacich - je to niekoľko prosieb, ktoré prednášajú veriaci Bohu za rôzne potreby, preto ľud ich nazýva prosby veriacich. V nich prosíme za Cirkev, za svetskú vrchnosť, za biskupov, kňazov, za samotné zhromaždenie a za rôzne potreby spoločenstva.

Bohoslužba obety - Eucharistie

Liturgia obety vhodne naznačuje a obdivuhodne uskutočňuje účasť na Božom živote a jednotu Božieho ľudu. Eucharistia je vrchol činnosti, ktorou Boh Otec v Kristovi posväcuje svet v Duchu Svätom a zároveň je vrcholom vďakyvzdávania veriaceho spoločenstva. Je svätou obetou, ktorá sprítomňuje jedinú obetu Krista Spasiteľa a zahŕňa obetu Cirkvi. Kristus sa v tejto sviatosti stáva prítomný premenením chleba a vína na Kristovo telo a krv, ktoré ponúka ako pokrm – závdavok budúcej slávy (Mt 26, 29).

 

Liturgia Eucharistie vovádza do tajomstva jednoty nasledujúcimi úkonmi:

Príprava obetných darov

Prinášanie obetných darov - miništrant alebo zástupca veriacich prinesie postupne na oltár víno, vodu, kalich, hostie a obetnú misku. Kňaz sa modlí na obetnými darmi.

Umývanie rúk - miništrant prinesie, ampulku s vodou a šatôčku a kňaz si symbolicky umyje ruky.

Výzva na modlitbu - kňaz vyzve veriacich na modlitbu slovami: "Modlite sa, bratia a sestry..."

Modlitba nad obetnými darmi - kňaz ňou zakončí prípravu obetných darov.

 

Eucharistická modlitba

Vzdávanie vďaky (Prefácia) - začína sa dialógom kňaza s prítomnými veriacimi: Kňaz povie: "Pán s vami!" a ľud odpovedá: "I s duchom tvojím." Prefácia sa končí výzvou na oslavu Boha.

Oslava Trojsvätého (Sanktus) - spev Svätý, svätý, svätý,... Môže sa aj recitovať.

Vlastná eucharistická modlitba - kňaz si vyberá podľa obdobia a druhu slávnosti z trinástich eucharistických modlitieb

 

Záverečná doxológia - záverečná modlitba, ktorá začína slovami: "Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi..."

 

Obrad prijímania

Modlitba Pána - Otče náš

Obrad pokoja - kňaz po krátkej modlitbe vyzve veriacich, aby si dali znak pokoja.

Baránok Boží (Agnus Dei) - môže sa spievať alebo recitovať.

Pozvanie veriacich na Kristovu hostinu - kňaz ukazuje ľuďom najsvätejšiu hostiu. Na znak pokory ľud odpovedá: "Pane, nie som hoden..."

Sväté prijímanie - prvý prijíma kňaz a potom ostatní prijímajúci.

Modlitba po prijímaní - po očistení patény a kalicha (purifikácia) kňaz prednesie modlitbu po svätom prijímaní na znak vďaky za prijaté dary.

Záverečné obrady svätej omše

Záverečné obrady prebehnú po liturgii Eucharistie prekvapujúco rýchlo. Má to svoj vnútorný zmysel - duchovné pokračovanie omše, keď sa veriaci vrátia ku svojej práci, chvália Pána a ďakujú mu.

 

Záverečné obrady pozostávajú z týchto úkonov:

Kňazov pozdrav - kňaz pozdraví slovami: "Pán s vami!"

Požehnanie - kňaz udelí celému zhromaždeniu požehnanie a vyprosuje mu Božiu pomoc a ochranu.

Prepustenie zhromaždenia - diakon alebo kňaz slovami Iďte v mene Božom prepustí zhromaždených a vyzve ich, aby boli svetlom sveta ako to žiada Pán Ježiš.

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Katolícke parte

Katolícke parte

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist