SVIATOSŤ  MANŽELSTVA

Manželstvo

O vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej však 3 mesiace vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.Sviatosť manželstva vysluhujeme v kostole Navštívenia Panny Márie soboty mimo adventného a pôstneho obdobia vo svätej omši alebo mimo nej.

 

AKO TREBA KONKRÉTNE POSTUPOVAŤ ?

 • Nahlásiť na farskom úrade termín a  čas sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte termín, alebo čas sobáša, resp. stornujete sobáš, okamžite oznámte túto zmenu na farskom úrade.
 • Je potrebné zájsť na štátnu matriku na MsÚ v Lučenci, kde spíšete Žiadosť o uzavretie manželstva.
Potrebujete k tomu:
 • Občianske preukazy rodné listy oboch snúbencov. V prípade, že máte akademický titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu  (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste)
 • Na farskom úrade je potrebné spísať Cirkevnú zápisnicu.

K tomu budete potrebovať tieto doklady:

 • Ak už boli snúbenci civilne sobášení, prinesú namiesto štátnej zápisnice potvrdenie o uzavretí civilného manželstva.
 • V prípade, že jeden zo snúbencov je vdovec/vdova, prinesie so sebou doklad o smrti manžela/manželky.
 • Ak ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce manželstvo uznal cirkevný súd za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok cirkevného súdu /prvej aj druhej inštancie/.
 • V prípade, že ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce rozvedené civilné manželstvo možno podľa cirkevného práva považovať za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok štátneho súdu.
 • Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti, je potrebná licencia – súhlas miestneho farára aspoň jedného z nich.Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva. U nás je to 3-9 stretnutí (cca 1 hod. týždenne). Viac o kurzoch do manželstva sa môžte dozvedieť na http://www.domanzelstva.sk/.

 

Čo je manželstvo?

„Manželskú zmluvu medzi pokrstenými, ktorou muž a žena utvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán na dôstojnosť sviatosti.“ (KKC 1601)

Sviatosť  manželstva   naznačuje   jednotu  Krista   a  Cirkvi.    Dáva  manželom milosť, aby sa milovali láskou, ktorou Kristus  miloval svoju Cirkev; milosť sviatosti zdokonaľuje   tak    ľudskú  lásku manželov,  posilňuje  ich nerozlučiteľnú   jednotu   a posväcuje ich na ceste do večného života.

Manželstvo   sa   zakladá   na   súhlase   zmluvných  strán,   to     znamená   na   vôli vzájomne a definitívne sa darovať s cieľom  žiť vo zväzku vernej a plodnej lásky.

 

Manželské prekážky

Rozlučujúce prekážky robia sviatosť manželstva neplatnou. Sú buď Božieho práva, alebo cirkevného práva. Od rozlučujúcich prekážok Božieho práva nemôže dišpenzovať (oslobodiť) ani Cirkev. Od prekážok cirkevného práva môže dišpenzovať Cirkev a len potom je možné prijať sviatosť manželstva.

Rozlučujúce prekážky Božieho práva:

 • Iný, pred Bohom právoplatne jestvujúci manželský zväzok.
 • Neschopnosť k úkonu manželského spojenia existujúca v čase prijatia sviatosti manželstva.
 • Pokrvenstvo priamej línie (otec – dcéra – vnučka ...) a druhý stupeň bočnej línie (brat – sestra)

Rozlučujúce prekážky cirkevného práva:

 • Nedostačujúci vek. Podľa cirkevného práva muž 16 rokov a žena 14 rokov. U nás musíme rešpektovať vek dospelosti 18 rokov.
 • Sobáš katolíka s nepokrsteným.
 • Diakonská a kňazská vysviacka a sviatostný sľub čistoty.
 • Pokrvenstvo bočnej línie do štvrtého stupňa včítane (bratancove deti).
 • Švagrovstvo v priamej línii.
 • Zločin zavraždenia jedného z manželov, aby sa pozostalý manžel mohol oženiť so svojou spoluvinníčkou alebo manželka so svojim spoluvinníkom.
 • Únos.
 • Verejná mravopočestnosť zneplatňuje manželstvo v prvom stupni priamej línie medzi mužom a dcérou ženy, s ktorou žije a opačne.
 • Osvojenie (adopcia) zneplatňuje manželstvo v priamej línii (muž si nemôže vziať za manželku dievča, ktoré adoptoval za dcéru) a v druhom stupni bočnej línie (osvojený chlapec si nemôže vziať nevlastnú sestru).
 • Prinútenie alebo strach (ak je niekto fyzicky alebo psychicky donútený k manželstvu s osobou, ktorú nijako nechce).
 • Miešané manželstvo – katolík s nekatolíkom, ale pokrsteným. Pre katolíka je platné sviatostné manželstvo len vtedy, ak ho uzavrie podľa predpísanej cirkevnej formy, pred príslušným zástupcom Cirkvi a pred dvoma svedkami.

Nové manželstvo rozvedených, kým žije legitímny manželský partner, je proti Božiemu plánu a zákonu, ako ich určil Kristus. Rozvedení manželia nie sú odlúčení od Cirkvi, ale nemôžu pristupovať k prijímaniu Eucharistie. Môžu viesť svoj kresťanský život najmä výchovou svojich detí vo viere.

Kresťanská rodina je miestom, kde deti dostávajú prvé  ohlasovanie. Preto sa rodinný dom právom nazýva "domácou  cirkvou", to znamená spoločenstvom milosti a modlitby,  školou ľudských čností a kresťanskej lásky.

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Katolícke parte

Katolícke parte

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist